Trong mật mã, SHA-1 là hàm băm mật mã nhận đầu vào và tạo ra giá trị băm 160 bit được gọi là thông báo - thường được hiển thị dưới dạng số thập lục phân, dài 40 chữ số.