Mã Hoá & Giải Mã Code HTML Của Bạn... Công cụ giúp đưa các thẻ html về dạng thực thể của chúng.