Đây là chương trình mã hóa chuỗi bằng cách mã hóa băm chuỗi md5 - md5 hash, sử dụng khi bạn bị mất mật khẩu 1 site nào đó mà chỉ còn cách tác động vào database mới thay đổi được mật khẩu.