Mã hóa chuỗi theo cơ số 64 - Base64 là phương thức convert dạng mã hóa 2 chiều từ binary sang string. Các binary lúc này sẽ được thể hiện bằng các ký tự mã ASCII .