Trang chủ > Công cụ > Làm đẹp Code

Làm đẹp Code HTML - CSS - JavaScript Online

Công cụ Làm đẹp,unpack code javascript/HTML trực tuyến dễ dàng. Nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ khác nhau như HTML, CSS, Javascript,Làm JSON/JSONP dễ đọc hơn, Làm đẹp code javascript/HTML, Beauty code javascript/HTML
Định dạng các thẻ HTML <style>, <script>:

Sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản?

Code: JS Beautifier.